Cultuurhistorisch herstel Geneneind

Opdrachtgever:

Reconstructiecommissie Gemert-Bakel

Uitgevoerd door:

Lantschap & VISTA landscape and urban design

Nederland landelijk gebied groen

Toelichting: cultuurhistorisch herstel Geneneind

In het kader van de reconstructie zandgebieden wordt gewerkt aan een plan voor het cultuurhistorisch herstel en de landschappelijke ontwikkeling van het deelgebied Geneneind, ten noorden en westen van het dorp Bakel gelegen.

 

Cultuurhistorisch herstel Geneneind

De Esperloop kronkelt door het dekzandgebied van de Grotelse Heide

Cultuurhistorisch herstel Geneneind

Recent aangelegde poel in ’t Goor

 

Lantschap en VISTA hebben een cultuurhistorisch landschapsplan opgesteld. De uitgangspunten van dit plan waren de natuurlijke ondergrond, de geschiedenis van het landschap en de aanwezige elementen en structuren. Het plan moet niet worden opgevat als een poging tot reconstructie van een bepaalde periode. Het plan heeft tot doel de belevingswaarde en de herkenbaarheid van het landschap, die door tal van ontwikkelingen de laatste decennia achteruit zijn gegaan, te versterken. Behalve behoud, herstel en reconstructie wordt hierbij gedacht aan het toevoegen van elementen, die het gebied in cultuurhistorisch opzicht kunnen verrijken en die passen in het ontwikkelde concept.

 

Cultuurhistorisch herstel Geneneind

Verdichting van het land-schap in de lagere delen van het gebied en bij de bebouwing. De akkercomplexen blijven open en worden door randbegroeiing geaccentueerd

 

Cultuurhistorisch herstel Geneneind

Verdichting van het land-schap in de lagere delen van het gebied en bij de bebouwing. De akkercomplexen blijven open en worden door randbegroeiing geaccentueerd

Cultuurhistorisch herstel Geneneind

Verdere verdichting van de lager gelegen delen van het gebied, gecombineerd met de aanleg van een ecologische verbindingszone langs de Esperloop en verdere ontwikkeling van ‘t Goor

 

Publicatie

Adriaan Haartsen en Sjef Jansen, 2003. Cultuurhistorisch landschapsplan Geneneind (gemeente Gemert-Bakel). Lantschapsstudies 42.